• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2022 z dnia 30.12.2022 r.

3 Stycznia 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.6.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30.12.2022 r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.) działając w oparciu o postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/466/2022/14133/RN z dnia 05.10.2022r. wyznaczające Prezydenta Miasta Knurów do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Czerwionka-Leszczyny” o mocy do 50 MW na terenie działek ewidencyjnych w obrębach Czerwionka i Dębieńsko w gminie Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie

zawiadamiam strony postępowania, że:

 1. na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59A z dnia 03.08.2022r. (13.10.2022r. - data wpływu do tut. Urzędu) działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Czerwionka-Leszczyny” o mocy do 50 MW na terenie działek ewidencyjnych w obrębach Czerwionka i Dębieńsko w gminie Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
  Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.
  Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7 30 do 15 00 , środy w godzinach od 7 30 do 17 00 , w piątki w godzinach od 7 30 do 13 00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).
 2.  pismem znak UA.KW.00670.2022 z dnia 30.12.2022 r. wystąpiono do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wypis i wyrys dla terenu, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Zgodnie z Art 74 ust.3a ustawy OOS „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia wraz z klauzulą RODO

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-01-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 170
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 137.85KB zobacz
pdf 2023-01-03 Klauzula RODO skan.pdf
ilość pobrań: 167
Klauzula RODO skan.pdf 92.75KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry