• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów NR UA.6220.1.5.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów NR UA.6220.1.5.2022 z dnia 07.12.2022 r.

8 Grudnia 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.5.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 07.12.2022 r.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art.10 i art. 36 ww. ustawy

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

  1. że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów planowanego do realizacji w Knurowie na działkach o nr ewid.: 3571/7, 3571/4, 2180/44 (obręb ewidencyjny: 0001, Knurów) oraz 28/6 (obręb ewidencyjny: 0002, Szczygłowice).
    Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7 30 ÷15 30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 7 30 ÷17 30 w środy i w godz. 7 30 ÷13 30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).
  2. o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w wyznaczonym ustawowo terminie.Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność skutecznego zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie do 05.01.2023r.

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

  1. ) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
  2. ) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego obwieszczenia.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-12-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 181
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 143.33KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry