• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.02.2023 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.02.2023 r.

23 Lutego 2023

UA.6721.1.1.2023
UA.6721.2.1.2023

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 23 lutego 2023 r.

o przystąpieniu do sporządzania:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
 2. zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503 ze zm.) [ustawa upzp] oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 ze zm.) [ustawa uoś]
zawiadamiam o podjęciu:

 1. uchwały Nr LXVIII/817/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
 2. uchwały Nr LXVIII/818/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLIV/662/10 Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia.

Granice obszarów objętych ww. zmianami planów przedstawione są na Załączniku do niniejszego Obwieszczenia. Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Zmiany dotyczą tylko części tekstowej uchwał i będą miały na celu realizację zapisów przedmiotowych planów, w tym zapewnienia miejsc parkingowych.

Zgodnie z art. 8c ustawy upzp oraz art. 40 ustawy uoś, wnioski i uwagi należy składać: pocztą lub osobiście, na piśmie na adres Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@knurow.pl lub za pomocą platformy ePUAP (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz ustnie do protokołu. Wniosek, uwaga musi zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 r. (włącznie). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowe zmiany planów - Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan niniejszego obwiszczenia wraz z załącznikami poniżej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / STUDIUM, w tym osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / studium:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”).
Ponadto:

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną  
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
  1.  prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
  2.  prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych projektów „zmian planów”, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania „zmian planów”, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-02-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów skan.pdf
ilość pobrań: 159
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów skan.pdf 104.74KB zobacz
pdf 2023-02-23 ZALACZNIK GRAFICZNY SKAN.pdf
ilość pobrań: 155
ZALACZNIK GRAFICZNY SKAN.pdf 811.19KB zobacz
tif 2023-02-23 granica opracowania 1.tif
ilość pobrań: 49
granica opracowania 1.tif 4.28MB -
tif 2023-02-23 granica opracowania 2.tif
ilość pobrań: 49
granica opracowania 2.tif 3.83MB -

Podobne wiadomości:

do góry