• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.31.2017 z dnia 28 lipca 2022 r.

28 Lipca 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.31.2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 28 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.) a także zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/469/17 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/416/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap II łącznie z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap IV łącznie z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Projekty ww. planów wraz z uzasadnieniem i prognozami oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej:  www.knurow.pl   oraz na   bip.knurow.pl. Granice opracowania ww. projektów planów zaznaczono na Załączniku do niniejszego Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r.:   

 • dla projektu planu wymienionego w pkt. I - o godzinie 15:00    
 • dla projektu planu wymienionego w pkt. II - o godzinie 16:00 

w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach ww. planów wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodniez art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów,ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2022 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@knurow.pl. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / STUDIUM, w tym osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / studium:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz   BIP:   www.knurow.bip.info.pl   (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). Ponadto:    

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi   
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów   
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną     
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona   
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora   
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane   
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany   
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,   jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)   
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych   
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych   
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [14]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
png 2022-08-11 64_legenda_planu_projekt.png
ilość pobrań: 141
64_legenda_planu_projekt.png 152.8KB zobacz
tif 2022-08-11 64_rysunek_planu_projekt_geotif.tif
ilość pobrań: 59
64_rysunek_planu_projekt_geotif.tif 8.26MB -
png 2022-08-11 Rysunek projektu planu_Etap II.png
ilość pobrań: 196
Rysunek projektu planu_Etap II.png 13.02MB zobacz
pdf 2022-08-11 Tekst projektu planu_ETAP II.pdf
ilość pobrań: 201
Tekst projektu planu_ETAP II.pdf 380.69KB zobacz
pdf 2022-08-11 UZASADNIENIE_ETAP II.pdf
ilość pobrań: 173
UZASADNIENIE_ETAP II.pdf 209.32KB zobacz
zip 2022-08-11 Prognoza oddziaływania na środowisko Etap II.zip
ilość pobrań: 16
Prognoza oddziaływania na środowisko Etap II.zip 5.26MB -
png 2022-08-11 66_legenda_planu_projekt.png
ilość pobrań: 137
66_legenda_planu_projekt.png 131.93KB zobacz
tif 2022-08-11 66_rysunek_planu_projekt_geotif.tif
ilość pobrań: 51
66_rysunek_planu_projekt_geotif.tif 3.42MB -
png 2022-08-11 Rysunek projektu planu_ETAP IV.png
ilość pobrań: 140
Rysunek projektu planu_ETAP IV.png 6.47MB zobacz
pdf 2022-08-11 Tekst projektu planu_Etap IV.pdf
ilość pobrań: 220
Tekst projektu planu_Etap IV.pdf 396.26KB zobacz
pdf 2022-08-11 UZASADNIENIE_Etap IV.pdf
ilość pobrań: 190
UZASADNIENIE_Etap IV.pdf 204.38KB zobacz
zip 2022-08-11 Prognoza oddziaływania na środowisko Etap IV.zip
ilość pobrań: 17
Prognoza oddziaływania na środowisko Etap IV.zip 8.04MB -
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-07-28 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 196
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 163.72KB zobacz
pdf 2022-07-28 Załącznik graficzny do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 201
Załącznik graficzny do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 579.59KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry