• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6720.1.4.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6720.1.4.2021 z dnia 14.07.2022 r.

14 Lipca 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6720.1.4.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW 
z dnia 14 lipca 2022 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029),

zawiadamiam o podjęciu:   

 • uchwały Nr LVIII/731/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów.

Projekt ww. dokumentu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do projektu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, jest udostępniona: w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów, w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątku w godzinachpracy Urzędu; na stronie internetowej  www.knurow.pl; na stronie  bip.knurow.pl.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 roku (włącznie). 

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, wnioski oraz uwagi należy składać:   

 1. pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-199 Knurów;   
 2. ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych: Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w godzinach pracy urzędu;   
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ua@knurow.pl  lub  um@knurow.pl  lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi, wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta 
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

Poniżej Skan niniejszego obwieszczenia wraz z załacznikami.

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl   oraz  BIP: www.knurow.bip.info.pl  (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). 

Ponadto: 

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną  
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,  jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)   
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych   
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych   
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu „zmiany studium”, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania „zmiany studium”, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-07-14 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 193
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 117.08KB zobacz
pdf 2022-07-14 Uchwała Rady Miasta Knurów LVIII/731/2022 - SKAN.pdf
ilość pobrań: 243
Uchwała Rady Miasta Knurów LVIII/731/2022 - SKAN.pdf 570.18KB zobacz
pdf 2022-07-14 Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Knurów LVIII/731/2022 - SKAN.pdf
ilość pobrań: 206
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Knurów LVIII/731/2022 - SKAN.pdf 162.36KB zobacz
tif 2022-07-14 Granice opracowania.tif
ilość pobrań: 83
Granice opracowania.tif 8.17MB -

Podobne wiadomości:

do góry