• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2022 z dnia 24.08.2022 r.

25 Sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.5.2022 
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 24.08.2022r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.) 

zawiadamiam strony postępowania, że:

 1. na wniosek złożony w dniu 08.08.2022r. (uzupełniony pismami z dnia 16.08.2022r. i 19.08.2022r.), przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1, działającą przez pełnomocnika Panią Joannę Zajdowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów planowanego do realizacji w Knurowie na działkach o nr ewid.: 3571/7, 3571/4, 2180/44 (obręb ewidencyjny: 0001, Knurów) oraz 28/6 (obręb ewidencyjny: 0002, Szczygłowice).        
  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.       
  Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.       
  Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1500, środy w godzinach od 730 do 1700, w piątki w godzinach od 730 do 1300 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).       
 2. na podstawie art. 64 ust. 1, 2, 4 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 i ust.4 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 1029 z późn. zm.) pismami z dnia 24.08.2022r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.     

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art 74 ust.3a ustawy OOS „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia wraz z klauzulą RODO

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-08-25 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 169
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 137.48KB zobacz
pdf 2022-08-25 Klauzula RODO.pdf
ilość pobrań: 156
Klauzula RODO.pdf 56.99KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry