• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.6.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.6.2022 z dnia 7 lipca 2022 r.

7 Lipca 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.1.6.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 7 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.2022 poz. 1029) a także zgodnie z uchwałą Nr XLV/574/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 20 października 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” - Etap I,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” - Etap I,
przyjętego uchwałą Nr XXXII/438/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r., opublikowaną w Dz.U.Woj.Śl. z dnia 27 kwietnia 2017 r., Poz. 2814, zmienionego uchwałą Nr III/32/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U.Woj.Śl. z 28 grudnia 2018 r., Poz. 8322) oraz uchwałą Nr XXI/254/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz.U.Woj.Śl. z 27 lutego 2020 r., Poz. 1674).łącznie z uzasadnieniem, 

w dniach od 15 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokójnr 3, w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej:  www.knurow.pl  oraz na  bip.knurow.pl. 
Zakres planowanej zmiany dotyczy niewielkiej modyfikacji ustaleń planu: 

 1. zmiany treści załącznika nr 1 (rysunek planu)
 2. zmiany treści § 9 ust. 2 pkt 3 litera g
 3. zmiany treści § 33 ust. 2.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 należy zgłosić chęć uczestnictwa w dyskusji pod nr telefonów: (32)339-22-18÷20.Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@knurow.pl. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Jednocześnie informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko.

Granice obszarów objętych zmianą planu przedstawiono na Załączniku do uchwały Nr XLV/574/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 20 października 2021 r.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka 
Zastępca Prezydenta

 

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl   oraz  BIP: www.knurow.bip.info.pl  (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). 

Ponadto:    

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi   
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów   
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną     
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona   
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora   
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane   
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany   
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9.  informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:       
 1.  prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)     
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych     
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych     
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych     
 5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychZgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania „zmiany studium”, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-07-07 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 192
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 106.28KB zobacz
pdf 2022-07-07 Załącznik do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 212
Załącznik do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 640.66KB zobacz
pdf 2022-07-15 PROJEKT ZMIANY MPZP.pdf
ilość pobrań: 201
PROJEKT ZMIANY MPZP.pdf 1.78MB zobacz
tif 2022-07-15 ZAŁĄCZNIK 1 DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU Z GEOREFERENCJĄ.tif
ilość pobrań: 62
ZAŁĄCZNIK 1 DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU Z GEOREFERENCJĄ.tif 3.87MB -
png 2022-07-15 ZALĄCZNIK 1 DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU- LEGENDA.png
ilość pobrań: 160
ZALĄCZNIK 1 DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU- LEGENDA.png 93.41KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry