• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 z dnia 4 lipca 2022 r.

6 Lipca 2022

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.4.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 4 lipca 2022 r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania, że:

 1. na wniosek podmiotu TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 25 z dnia 23.06.2022r. (28.06.2022r. - data wpływu do tut. Urzędu) działającego przez pełnomocnika Panią Annę Kamińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie”.
  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
  Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.
  Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul.Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:00 , środy w godzinach od 7:30 do 17:00 , w piątki w godzinach od 7:30 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).
 2. na podstawie art. 64 ust. 1, 2, 4 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 i ust.4 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029) pismami z dnia 04.07.2022r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
  określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029) zwanej dalej OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art 74 ust.3a ustawy OOS „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastepca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego obwieszczenia wraz z klauzulą RODO.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-07-06 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 180
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 146.76KB zobacz
pdf 2022-07-06 Klauzula RODO.pdf
ilość pobrań: 180
Klauzula RODO.pdf 92.52KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry