• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.7.2019 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.7.2019 z dnia 06.10.2022 r.

6 Października 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.7.2019
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 6 października 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 ze zm.) a także zgodnie z uchwałą Nr VII/90/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej (przyjętego uchwałą Nr XXVI/338/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16.11.2016r., zmienionego uchwałą Nr X/132/2019 RM Knurów z dnia 19.06.2019r.) wraz z uzasadnieniem,

w dniach od 14 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski),ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Granice ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów zaznaczono na Załączniku do niniejszego Obwieszczenia. Zmiana dotyczy treści § 6.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/338/16 RM Knurów (rysunek planu) pozostaje bez zmian.

Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonej do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2022 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: um@knurow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Jednocześnie informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego obwieszczenia i klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM, W TYM OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”).

Ponadto:

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną  
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,
   jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Knurów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów Prezydenta Miasta Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-10-06 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 22
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 145.15KB zobacz
pdf 2022-10-06 Załącznik graficzny do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 23
Załącznik graficzny do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 505.2KB zobacz
tif 2022-10-06 Rysunek obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.tif
ilość pobrań: 10
Rysunek obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.tif 17MB -
png 2022-10-06 Legenda obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania.png
ilość pobrań: 20
Legenda obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania.png 693.52KB zobacz
pdf 2022-10-14 Zmiana mpzp projekt.pdf
ilość pobrań: 143
Zmiana mpzp projekt.pdf 184.93KB zobacz
pdf 2022-10-14 Uzasadnienie do zmiany mpzp.pdf
ilość pobrań: 132
Uzasadnienie do zmiany mpzp.pdf 132.87KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry