• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów

20 Października 2023

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
w sprawie możliwości zgłaszania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Knurowie

Na podstawie art. 9a ust 1-3, ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zmianami ) oraz Uchwały nr LXXVII/931/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 20 września 2023 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2023.7203 )
Prezydent Miasta Knurów informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej swoich przedstawicieli - do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Knurowie.

  1. Do Zespołu Interdyscyplinarnego w Knurowie mogą być zgłaszani przedstawiciele funkcjonujących na terenie miasta Knurów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
  2. W zgłoszeniu należy podać: Nazwę i adres organu dokonującego zgłoszenie, Imię i nazwisko przedstawiciela,Dane kontaktowe przedstawiciela,Oświadczenie przedstawiciela o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zespołu,Oświadczenie przedstawiciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w pracach Zespołu.
  3. Zgłoszenie podpisują upoważnieni do składania oświadczenia woli przedstawiciele zgłaszającego.
  4. Zgłoszenie przedstawiciela w formie pisemnej należy przesłać na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5.

Ponadto Prezydent Miasta Knurów informuje, że posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywać się będą w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące - w siedzibie i godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. ks. A. Koziełka 2.
Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowy oraz nieodpłatny - odbywa się w ramach realizacji przez wyznaczone osoby swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

Prezydent Miasta

Adam Rams

 

do góry