• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 233.

 • Zarządzenie Nr 20/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.01.2024r. 2024-01-16

  Zarządzenie Nr 20/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.01.2024r.

  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Knurów.

 • Ogłoszenie 2023-12-22

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej.

 • OGŁOSZENIE 2023-12-21

  OGŁOSZENIE

  Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

 • Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów 2023-12-13

  Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok.

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW 2023-11-30

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

  O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego wyznaczone obszary w granicach administracyjnyc.

 • Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2023-11-29

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  Zarządzenie Nr 584/BWP/2023 Prezydenta Miasta Knurów  z dnia 29.11.2023r. w sprawie ogłoszenia konsultacji w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

 • Ogłoszenie 2023-11-20

  Ogłoszenie

  Gmina Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki zamieszkałych na terenie Knurowa w okresie od 1 stycznia

 • Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2023-11-07

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  W przyszłym tygodniu odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 02 listopada 2023 r. 2023-11-02

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 02 listopada 2023 r.

  UA.6721.1.7.2023   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 02 listopada 2023 r.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 02 listopada 2023 r. 2023-11-02

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 02 listopada 2023 r.

  UA.6721.2.7.2023   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 02 listopada 2023 r.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

do góry