• język migowy
  • BIP
  • EU

Absolutorium dla Prezydenta

22 Czerwca 2023

Prezydent Miasta Adam Rams

Rada Miasta Knurów udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Nad uchwałami głosowało 20 radnych, z czego głosów "za" oddano 15, przy 5 "przeciw".

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta. Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone.

Na ostatniej sesji, zanim radni zajęli się uchwałą w sprawie absolutorium, zapoznali się z Raportem o stanie Gminy Knurów za rok 2022, który przedstawił im Prezydent Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w zakresie realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych, stanu finansów publicznych, najważniejszych inwestycji oraz działań gminy prowadzonych w ramach katalogu zadań własnych, wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Po przedstawieniu Raportu odbyła się debata, zakończona udzieleniem Prezydentowi Ramsowi wotum zaufania. Wotum udzielone zostało większością głosów (15 "za" przy 5 "przeciw").

Następnie Rada wysłuchała wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok, co stanowi obowiązkowy punkt przed udzieleniem absolutorium. Podobnie jak to miało miejsce przy wotum zaufania, również i w przypadku absolutorium radni zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za przyjęciem tej jakże ważnej uchwały stosunkiem głosów 15 "za" przy 5 głosach "przeciw".

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnego wyniku.

Podobne wiadomości:

do góry