• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przetarg na remont budynku przy ul.Dworcowej 33

Przetarg na remont budynku przy ul.Dworcowej 33

6 Marca 2019

Realizowana przez Gminę Knurów rewitalizacja Starego Knurowa w ramach pozyskanych środków unijnych wkracza w kolejną fazę. Do termomodernizowanych zasobów mieszkaniowych III Kolonii oraz mieszkań socjalnych, które powstają w remontowanym obiekcie przy ul.Słoniny 25 dołączy budynek przy ul.Dworcowej 33, w którym planowane jest utworzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych MOPS Knurów.

Inicjatywa ta zgodnie z koncepcją projektu, polegać będzie na uruchomieniu placówki, która obejmie swoim wsparciem co najmniej 50 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą to m.in.  osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, ubogie osoby pracujące, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, rodziny wielodzietne, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej oraz rodziny korzystające z programów żywnościowych. W zakresie projektu przewidziano realizację działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, co w konsekwencji ma wpłynąć na zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin zagrożonych ubóstwem i patologiami. Nowa placówka oferować będzie następujące formy wsparcia:

  • Asystentura rodzinna
  • Poradnictwo i doradztwo
  • Mediacja i terapia
  • Grupy samopomocowe i wspierające
  • Rehabilitacja w miejscu zamieszkania
  • Pomoc sąsiedzka

 

Ażeby jednak nowa placówka mogła rozpocząć działalność, niezbędne będzie zaadoptowanie siedziby Centrum do nowej funkcji. Dlatego też budynek przejdzie gruntowny remont, którego koszt pokryty będzie w większości z dotacji unijnej, która wynosi 1 535 720 zł. Warunkiem rozpoczęcia prac remontowych jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Następnym etapem jest wyłonienie wykonawcy robót budowalnych i termomodernizacyjnych, stąd też Urząd Miasta Knurów ogłosił przetarg, na wyłonienie wykonawcy prac remontowych.

Procedura zamówienia publicznego ma  formę przetargu nieograniczonego, a zatem nalezy pamietać, ażeby zapoznać się z warunkami przetargowymi oraz pamiętać o terminiie złożenia oferty prztargowej do dnia 18 marca 2019 roku do godziny 10.00 rano w Wydziale Zamówien Publicznych Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr F.Ogana 5 - pokój 217.

udostępnij
do góry