• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Października 2020

W najbliższą środę 21 października br. odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Knurów, zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2020 rok.

Radni obradować będą nad projektami 9 uchwał, spośród których największa grupa dotyczy bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, związana z gospodarką finansową miasta oraz realizowanymi inwestycjami.
Wśród projektów znajdą się m.in. uchwały poświęcone gospodarce odpadów komunalnych, tj. m.in.:

  • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Knurów
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Najbliższa sesja odbędzie się ponownie w charakterze zdalnym, co jest reakcją Przewodniczącego Rady Miasta Knurów Tomasza Rzepy na rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - poniżej znajduje się treść komunikatu.

"Zawiadamiam, że w dniu 16.10.2020 r. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1829), które z dniem 19 października br. wprowadziło daleko idące zakazy i ograniczenia, w tym co do spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju.
Wprowadzone ograniczenia obejmują również posiedzenia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (sesje i posiedzenia komisji). Zgodnie z opublikowanym w/w rozporządzeniem w przypadku obszaru żółtego w posiedzeniu lub zebraniu może uczestniczyć nie więcej niż 20 osób (z wyłączeniem ich obsługi).

Mając na uwadze powyższe ograniczenia zarządzam przeprowadzenie sesji Rady Miasta Knurów zaplanowanej na dzień, 21.10.2020r. oraz komisji zaplanowanych na dzień 20.10.2020r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7 - w trybie zdalnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów o zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 1758, zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r.(Dz.U. poz. 1797 oraz rozporządzeniem z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1829).

Tomasz Rzepa
Przewodniczący Rady"

Podobne wiadomości:

do góry