• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

16 Marca 2021

W najbliższą środę 17 marca br. odbędzie się kolejna w 2021 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Najbliższa sesja odbędzie się ponownie w trybie zdalnym, co wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Radni obradować będą nad projektami 14 uchwał. Wśród nich wskazać można na projekty dotyczące przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2021 roku oraz dotyczące zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Oba te programy mają charakter dokumentów jednorocznych, powiązanych z uchwałą budżetową Gminy Knurów na bieżący rok, określającą preliminaż wydatków na realizację poszczególnych działań. 

Rada Miasta rozpatrzy też projekt uchwały określający zasady sprawiania pogrzebu przez Gmine Knurów, w tym zakres usług pogrzebowych. Uchwała ta zastąpi dotychczas obowiązujące uregulowania z 2008 roku.

Podczas sesji radni zajmą się również pakietem uchwał dotyczących bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunieć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.Na uwagę zwraca fakt, że w wyniku pojawienia się dodatkowych środków, pochodzących np. z umorzenia części pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowska, czy też wynikających z dofinansowania  Programem Działań na rzecz Ograniczenia Niskiej Emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mogły pojawić się w budzecie miasta nowe zadania inwestycyjne.

Będzie to więc budowa oświetlenia ul.Wilsona w postaci III Etapu obejmującego odcinek od skrzyżowania z ul.Rakoniewskiego do posesji numer 121 na łączną kwotę 172 tysiące złotych, czy też wykonanie dokumentacji projektowej pod planowaną budowę ul. Kwiatowej oraz planowaną przebudowę dojazdu do targowiska miejskiego od strony ul.Szpitalnej wraz z przebudową nawierzchni parkingu. W przypadku wspomnianych wyżej inwestycji, na opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczona zostanie kwota 143 tysięcy złotych.

Z tematem zmian w budżecie miasta pod kątem nowych zadan inwestycyjnych, związane są też dwie uchwały Rady Miasta dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu. Chodzi o opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul.Michalskiego w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dokumentacji na przebudowę ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Batorego do skrzyżowania z ul.Niepodległości. Łączna kwota udzielonej pomocy w formie 50% partycypacji w kosztach zlecenia i opracowania dokumentacji, wyniesie nie więcej niż 165 tysięcy złotych.   

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry