• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenie

19 Marca 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/GR/2021 .
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.03.2021 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego garażu murowanego nr 21 położonego przy ul. Sztygarskiej w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU
  Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności garażu murowanego nr 21 o pow. użytkowej 15,59 m2 położonego w Knurowie przy ul. Sztygarskiej wraz z oddaniem 1/36 części gruntu w użytkowanie wieczyste tj. dz nr 944/76 o pow. 0,1449 ha, zapisanej w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Szczygłowice, arkusz mapy 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00067396/6. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością - prawo drogowe. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
  Nieruchomość zabudowana garażem nr 21 usytuowana jest w kompleksie garażowym, do którego dojazd odbywa się bezpośrednio z ul. Sztygarskiej. Wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowanej, dach kryty papą, ściany otynkowane, posadzka betonowa, brama wjazdowa dwuskrzydłowa drewniana. Garaż wyposażony został w instalację elektryczną oraz kanał.
  Opisana nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich za wyjątkiem praw najemcy garażu. Zawarta umowa najmu zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej jego własność na nowonabywcę.
 2. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów nieruchomość przeznaczona jest pod tereny parkingów i garaży - symbol planu P1.3KS.
 3. CENA WYWOŁAWCZA
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.000,00 zł
  Cena wywoławcza nieruchomości obejmuje wartość garażu oraz wartość 1/36 udziału w gruncie.
 4. WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU.
  Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej na której położony jest garaż, ustalonej w wyniku przetargu natomiast roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% tej ceny. Zarówno do pierwszej opłaty jak i opłat rocznych doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT, który na dzień publikacji ogłoszenia wynosi 23%.
 5. ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT
  Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
 6. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU.
  1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które:
   1. dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „przetarg na sprzedaż garażu przy ul. Sztygarskiej” - do dnia 15.04.2021  r. do godz. 15.30 zawierające:
    • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, bądź nazwy firmy wraz z adresem siedziby oraz statutem prawnym uczestnika przetargu, a także numeru kontaktowego jak również wskazaniem nieruchomości której dotyczy zgłoszenie;
    • oświadczenie o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium;
    • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
    • stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestnika przetargu, o którym mowa szczegółowo w pkt. VI. 2;
    • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualnie w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy wskazać numer KRS lub NIP.
   2. wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wysokości 1.000,00 zł w terminie do 15.04.2021 r. na konto Urzędu Miasta Knurów nr: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem „wadium - dot. garażu przy ul. Sztygarskiej”.
    Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miast Knurów.
   3. dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
    • dowód wpłaty wadium,
    • w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób reprezentujących uczestnika przetargu - stosowne pełnomocnictwo.
  2. W przypadku reprezentacji osób fizycznych do dokonywania czynności przetargowych należy przedłożyć pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem jak również dopuszcza się sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
   Powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, jeżeli nie zostanie złożone oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub dokument zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
   W przypadku reprezentacji osób prawnych konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub jeżeli upoważnienie wynika wprost z załączonego dokumentu np. wypisu z KRS należy podać dane osoby, która będzie występować w imieniu uczestnika przetargu.
  3. Do przetargu mogą zostać dopuszczone podmioty zamierzające nabyć nieruchomość na współwłasność.
   W powyższym przypadku warunki opisane szczegółowo w pkt. IV.1. muszą zostać spełnione przez wszystkie strony zainteresowane uczestnictwem w przetargu, a także za wpłatę wadium odpowiadają solidarnie wszyscy zainteresowani.
 7. KOMISJA PRZETARGOWA.
  1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezydent Miasta Knurów, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej w celu wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.
  2. Komisja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia.
  3. Zasady postępowania członków Komisji:
   1. Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne,
   2. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Gminy Knurów,
   3. W postępowaniu członkami Komisji nie mogą być osoby, które:
    • pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu,
    • pozostają z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
   4. w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek z uczestników przetargu, jest on zobowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym.
 8. PRZETARG.
  1. Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu podanym w Ogłoszeniu o przetargu.
  2. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość.
  3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny nieruchomości. Wadium od pozostałych uczestników przetargu zwraca się (bez odsetek) niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni licząc od dnia jego zamknięcia. Zwrotu wadium w powyższym terminie dokonuję się również w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
   W przypadku podmiotów zagranicznych, które nie uzyskają zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wadium zostanie zwrócone a przetarg zostanie unieważniony.
 9. PROTOKÓŁ Z PRZETARGU.
  1. Z przeprowadzonego przetargu sporządzany jest protokół.
  2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla nabywcy nieruchomości.
  3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
  4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
 10. ZAWARCIE UMOWY.
  1. Organizator przetargu zawiadomi podmiot, który wygra przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  2. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną należność za nieruchomość lokalową - garaż nr 21 (należność zwolniona z podatku VAT) i pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu (wraz z obowiązującym podatkiem VAT, który na dzień publikacji ogłoszenia wynosi 23%) nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek sprzedającego nr 78 1560 1081 2121 0517 3581 0002, zaś brak zapłaty lub za zapłatę po tym terminie rozumie się jako uchylenie od zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Jeżeli podmiot, który wygra przetarg nie dokona wpłaty o której mowa w pkt. X. 2 lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz organizatora przetargu.
  4. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca (opłaty notarialne, sądowe oraz za wypisy zawartej umowy).
  5. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem powstałym w wyniku przekształceń organizacyjno - prawnych oferenta wyłonionego jako nabywcy nieruchomości
  6. Po zawarciu umowy notarialnej nieruchomość zostanie przekazana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie ustalanym indywidualnie z nabywcą. Stroną przekazującą w imieniu Gminy Knurów będzie Naczelnik lub wyznaczony pracownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
  7. Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania opłat rocznych z tytułu z użytkowania wieczystego gruntu w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów UM Knurów.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Prezydent Miasta Knurów może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. W informacji zostanie podana przyczyna odwołania przetargu.
  2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Knurów.
  3. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
  4. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w pkt. XI. 3 Prezydent Miasta Knurów wstrzymuje, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
  5. Prezydent Miasta Knurów może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. +48 32 339 22 07.

Podobne wiadomości:

do góry