• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta (..)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr ZKO.6220.10.2020 z 01.06.2022 r.

10 Czerwca 2022

Obwieszczenie ZKO.6220.10.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 01.06.2022 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”, wszczętego na wniosek pełnomocnika Gminy Knurów, o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania ww. decyzji.

Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wniosek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i pozostałe akta sprawy, w tym uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znajdują się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach. Termin udostępnienia akt sprawy należy uzgodnić dzwoniąc pod numer telefonu: 32 4295997 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


z up. BURMISTRZA
mgr inż. Adrian Strzelczyk
Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego
i Ochrony Środowiska


Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-06-10 Obwieszczenie Burmistrza Czerwionka-Leszczyny - SKAN.pdf
ilość pobrań: 11
Obwieszczenie Burmistrza Czerwionka-Leszczyny - SKAN.pdf 5.87MB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry