• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta (..)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 01.03.2022

4 Marca 2022

Obwieszczenie Nr ZKO.6220.10.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 01.03.2022 r.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o:

  1. uzupełnieniu przez wnioskodawcę 10.02.2022 r. i 23.02.2022 r. informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”;
  2. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która dostępna jest w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu: 324295997;
  3. możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj.: od 3.03.2022 r. do 2.04.2022 r., na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny; poczta elektroniczna: .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem o znakach SKO.OSW/41.9/419/2020/10889/AK z dnia 16.09.2020 r. wyznaczyło Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Adrian Strzelczyk
Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Środowiska

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-03-04 Obwieszczenie Burmistrza Czerwionka-Leszczyny - SKAN.pdf
ilość pobrań: 116
Obwieszczenie Burmistrza Czerwionka-Leszczyny - SKAN.pdf 484.03KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry