• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta (..)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 02.03.2022 r.

4 Marca 2022

Obwieszczenie Nr ZKO.6220.10.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 02.03.2022 r.

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”, wszczętego na wniosek pełnomocnika Gminy Knurów, o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie.

Zwłoka w załatwieniu sprawy wynika z konieczności uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, przeprowadzenia ponownej procedury udziału społeczeństwa oraz skutecznego zawiadamiania stron o czynnościach organu poprzez obwieszczenia i przeanalizowania całości akt sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie do 13 maja 2022 r. Podany termin nie jest ostatecznym terminem załatwienia sprawy i może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, które powinno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Adrian Strzelczyk
Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego
i Ochrony Środowiska

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-03-04 Obwieszczenie Burmistrza Czerwionka-Leszczyny - SKAN.pdf
ilość pobrań: 218
Obwieszczenie Burmistrza Czerwionka-Leszczyny - SKAN.pdf 376.79KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry