• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - (..)

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - spotkanie informacyjne

8 Marca 2022
logo programu Czyste Powietrze
Informujemy, że w środę 23 marca 2022 roku, w sali sesyjnej w Knurowie (budynek Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 1 piętro) o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000,00 zł* zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić pod numerem telefonu 32 339-22-13.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie internetowej programu „Czyste powietrze”.

 

----------------------------------------------------------------

* Dochód roczny nieprzekraczający kwoty 100 000,00 zł,

  1. Stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. Ustalony:
    • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
    • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
  3. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
  4. Niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

Podobne wiadomości:

do góry