• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach (..)

Otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (WFOŚiGW)

17 Sierpnia 2021
logo programu Czyste Powietrze

Informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2021 r. w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 (pokój 07, niski parter) działać będzie punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze.

W ramach punktu konsultacyjnego uzyskają Państwo między innymi:
 1. Informacje o programie „Czyste Powietrze”.
 2. Wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, również pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie.
 3. Pomoc w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.
 4. Informacje o poziomach dofinansowania.

W celu usprawnienia funkcjonowania punktu, spotkania z zainteresowanymi będą umawiane telefonicznie pod nr telefonu 32 339-22-80 (w pozostałym czasie podany numer telefonu będzie nieaktywny) na konkretny termin w godzinach  otwarcia punktu:

 •  w środy w godzinach 12:30 do 17:30
 • w piątki w godzinach od 11:00 do 16:00

Jeżeli jesteś osobą fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000,00 zł* możesz zostać beneficjentem programu i uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie internetowej programu „Czyste powietrze”.

 

----------------------------------------------------------------

* Dochód roczny nieprzekraczający kwoty 100 000,00 zł,

 1. Stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. Ustalony:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 3. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 4. Niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

 

Podobne wiadomości:

do góry