• język migowy
 • BIP
 • EU

Definicje

Definicje/słowniczek pojęć ujętych w Regulaminie naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów - II etap"

 • Grantobiorca - należy przez to rozumieć uczestnika projektu - osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Knurów;
 • Audytor - należy przez to rozumieć wybrany przez Gminę Knurów podmiot uprawniony do weryfikacji złożonej przez Grantobiorcę deklaracji uczestnictwa pod kątem formalnym i merytorycznym, w tym wizji lokalnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
 • Operator - należy przez to rozumieć wybrany przez Gminę Knurów podmiot nadzorujący realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez Grantobiorcę na wszystkich etapach, począwszy od zawarcia umowy o powierzenie grantu, poprzez końcowy odbiór prac i wypłatę grantu, aż po monitoring i kontrolę efektów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
 • Przedsięwzięcie niskoemisyjne - inwestycja polegająca na równoczesnym zakupie i montażu żródła ciepła, realizowana przez Grantobiorcę, której celem jest wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych z równoczesnym podłączeniem budynku objętego przedsięwzięciem niskoemisyjnym do ciepła sieciowego lub sieci gazowej, a w razie braku technicznych możliwości przyłączenia lub jeśli przyłączenie takie nie jest uzasadnione ekonomicznie, z montażem pozostałych niskoemisyjnych źródeł ciepła, spełniających standardy emisyjne ( pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, kocioł na biomasę;
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234, 282), wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • Grant - środki finansowe udzielane Grantobiorcy przez Gminę Knurów do maksymalnej wysokości określonej w Regulaminie, na podstawie zawartej pomiędzy Gminą a Grantobiorcą umowy o powierzenie grantu na realizację inwestycji;
 • Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów - II etap” przyjęty Zarządzeniem Nr 364/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurowa z dnia 05.10.2021 r.
 • Wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne - należy przez to rozumieć poniesione przez Grantobiorcę wydatki, od których liczona jest wartość grantu. Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne:
  a. Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek.
  b. Budowa przyłącza do ciepła sieciowego (koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej) oraz zakupu i montażu wymiennika ciepła wraz z automatyką/sterowaniem.
  c. Budowa przyłącza do sieci gazowej wraz z zakupem i montażem źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym.
  d. Zakup i montaż pozostałych niskoemisyjnych źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii (pompa ciepła powietrzna i gruntowa), biomasą (pelet) spełniających standardy emisyjne.
  e. Niezbędna budowa lub modernizacja systemu ogrzewania budynku oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych.
  f. Zakup i montaż wkładu kominowego przystosowanego do odprowadzania spalin z kotła gazowego kondensacyjnego.
  g. Wykonanie i podłączenie dolnego źródła ciepła dla pomp gruntowych.
 • Wydatki niekwalifikowane - rozumie się przez to wszystkie wydatki niekwalifikujące się do refundacji w rozumieniu Regulaminu. Przykładowo są to koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego źródła niskoemisyjnego, przeróbki wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej, koszty zewnętrznych robót budowlanych, wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku, koszty wykonania projektów budowlanych i ekspertyz, koszty nadzoru inwestorskiego, ewentualnych zgód i pozwoleń;

 

do góry