• język migowy
 • BIP
 • EU

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie (grant) dla przedsięwzięć niskoemisyjnych wyniesie 80 % wydatków na przedsięwzięcie niskoemisyjne brutto, jednak nie więcej niż :

 • dla przyłączenia do ciepła sieciowego, w tym wykonania przyłącza do budynku (węzła cieplnego) i wymiennika ciepła, budowy lub modernizacji systemu ogrzewania budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) - 25.000 zł
 • dla przyłączenia do sieci gazowej, w tym wykonania przyłącza, zakupu i montażu źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, budowy lub modernizacji systemu ogrzewania budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne)- 25 000 zł
 • dla montażu kotła na biomasę (pelet), budowy lub modernizacji systemu ogrzewania budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) - 15.000 zł
 • dla montażu powietrznej pompy ciepła, budowy lub modernizacji systemu ogrzewania budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) - 25.000 zł
 • dla montażu gruntowej pompy ciepła, budowy lub modernizacji systemu ogrzewania budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) - 40.000 zł

Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne:

 • Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek;
 • Budowa przyłącza do ciepła sieciowego (koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej) oraz zakupu i montażu wymiennika ciepła wraz z automatyką/sterowaniem;
 • Budowa przyłącza do sieci gazowej wraz z zakupem i montażem źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym;
 • Zakup i montaż pozostałych niskoemisyjnych źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii (pompa ciepła powietrzna i gruntowa), biomasą (pelet) spełniających standardy emisyjne;
 • Niezbędna budowa lub modernizacja systemu ogrzewania budynku oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych;
 • Zakup i montaż wkładu kominowego przystosowanego do odprowadzania spalin z kotła gazowego kondensacyjnego;
 • Wykonanie i podłączenie dolnego źródła ciepła dla pomp gruntowych.

Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru wykonawcy przedsięwzięcia niskoemisyjnego, uwzględniając wymogi techniczne określone w Załączniku nr.2 do Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów - II etap” (Regulamin) oraz zasady celowości, oszczędności i racjonalności ponoszenia wydatków poprzez udokumentowane wysłanie zapytania do co najmniej 3 wykonawców oraz porównanie otrzymanych co najmniej 3 ofert i wybór oferty najkorzystniejszej z uzasadnieniem przyjętych kryteriów wyboru lub najtańszej.

W celu uzyskania zwrotu wydatków, Grantobiorca na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu winien udostępnić budynek, będący przedmiotem realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego celem dokonania oględzin przez Operatora oraz przedstawić mu następujący komplet dokumentów celem weryfikacji:

 • Formularz wniosku o wypłatę grantu;
 • Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Operatora lub protokół odbioru sporządzony przez Operatora wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (ilość, wartość, element);
 • Oryginał faktur wskazujących wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne;
 • Oświadczenie Wykonawcy o zapłaceniu faktur;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów określonych w Załączniku nr. 2 do Regulaminu (dokumenty producenta i protokół odbioru wskazujący typ, rodzaj i model zainstalowanych urządzeń, DTR);
 • Podpisaną i opieczętowaną gwarancję na okres minimum 7 lat od daty montażu;
 • Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia instalacji (lub budynku wraz z instalacjami) od co najmniej pożaru, zalania, uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji, na okres trwałości projektu;
 • Zdjęcie zamontowanego nowego urządzenia niskoemisyjnego;
 • Protokół odbioru zatwierdzony przez Operatora;
 • Dokument o złomowaniu źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek;
 • Kopie dokumentów z postępowania, przedmiotem którego był wybór Wykonawcy przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
 • Zdjęcie tabliczki/naklejki informacyjno-pamiątkowej dofinansowania ze środków unijnych, otrzymanej od Gminy w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu;
 • Opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia nowego źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji (nie dotyczy ciepła sieciowego oraz pompy ciepła);
 • Opinia zakładu kominiarskiego - w przypadku pozostawienia pieców kaflowych wykorzystywanych jako piece akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne (za zgodą Operatora) oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków - ustalająca, że piece te nie są podłączone z przewodem kominowym.

W terminie 30 dni od dnia złożenia w Urzędzie Miasta Knurów formularza wniosku o wypłatę grantu (po uprzedniej weryfikacji przez Operatora oraz dokonanych oględzinach), Gmina wypłaci grant na rachunek wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków.

Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie przedsięwzięcia niskoemisyjnego dofinansowanego w ramach Projektu oraz jego ubezpieczenia od co najmniej pożaru, zalania, uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji - w okresie trwałości Projektu.

 

do góry