• język migowy
  • BIP
  • EU

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

W Projekcie dopuszcza się następujące przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem, według następującej po sobie kolejności:

  • Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych z obligatoryjnym przyłączeniem budynku do ciepła sieciowego. Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których występuje sieć cieplna (ciepło sieciowe) stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych z obligatoryjnym przyłączeniem budynku do sieci gazowej w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku do ciepła sieciowego lub gdy nie jest ono uzasadnione ekonomicznie. Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których występuje sieć gazowa lub w obrębie których do 31.12.2022r. planowana jest budowa sieci gazowej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych z obligatoryjnym montażem pozostałych niskoemisyjnych źródeł ciepła w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku zarówno do ciepła sieciowego lub sieci gazowej, albo gdy przyłączenie takie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których brak jest sieci gazowej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • Niezbędna budowa lub/i modernizacja systemu ogrzewania budynku lub/i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych. Zakres realizowany jedynie wraz z wymianą źródła ciepła.

Zakres prac objętych grantem obejmuje zatem następujące wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne:
a. Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek.
b. Budowa przyłącza do ciepła sieciowego (koszt przyłączenia do sieci ciepłowniczej) oraz zakupu i montażu wymiennika ciepła wraz z automatyką/sterowaniem.
c. Budowa przyłącza do sieci gazowej wraz z zakupem i montażem źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym.
d. Zakup i montaż pozostałych niskoemisyjnych źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii (pompa ciepła powietrzna i gruntowa), biomasą (pelet) spełniających standardy emisyjne
e. Niezbędna budowa lub modernizacja systemu ogrzewania budynku oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem przedstawienia opinii technicznej o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych.
f. Zakup i montaż wkładu kominowego przystosowanego do odprowadzania spalin z kotła gazowego kondensacyjnego.
g. Wykonanie i podłączenie dolnego źródła ciepła dla pomp gruntowych.

Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych, którym ogrzewany był budynek jest obligatoryjna i warunkuje możliwość udziału Grantobiorcy w Projekcie. Jeżeli budynek posiada drugie lub więcej źródeł ciepła wpiętych w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, obowiązek demontażu i złomowania/likwidacji dotyczy WSZYSTKICH źródeł nie spełniających wymogów niskoemisyjnych. Od zasady tej można odstąpić w przypadku gdy demontaż i złomowanie/likwidacja dotyczy pieców kaflowych wykorzystywanych jako piece akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne (za zgodą Operatora) oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków, pod warunkiem, że piece te nie będą podłączone z przewodem kominowym, co wynikać musi z przedstawionej opinii zakladu kominiarskiego.

Warunki przyłączenia budynku do ciepła sieciowego lub sieci gazowej w przypadku występowania w/w sieci, wynikać muszą z aktualnych warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci (cieplnej lub gazowej) wydawanych przez wlaściwe przedsiębiorstwo energetyki cieplnej lub zakład gazowniczy na wniosek Grantobiorcy.

Wydatki niekwalifikowane, niekwalifikujące się do refundacji to przykładowo koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego źródła niskoemisyjnego, przeróbki wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej, koszty zewnętrznych robót budowlanych, wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku, koszty wykonania projektów budowlanych i ekspertyz, koszty nadzoru inwestorskiego, ewentualnych zgód i pozwoleń.

do góry