• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów - dobre przykłady

24 Marca 2023

Rozpoczęła się XIV edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady". Tak jak w latach poprzednich, celem konkursu będzie wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w minionym roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu,  organizacje pozarządowe mogą same zgłosić własną kandydaturę oraz lidera będącego jej członkiem. Zgłoszenia konkursowe należy składać na specjalnym formularzu do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zaleca się przesyłanie wniosków drogą pocztową na adres UM Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów. W przypadku braku możliwości wysłania wniosku pocztą, wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów - w godzinach pracy Urzędu.

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta, w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych. Komisja będzie brała pod uwagę takie aspekty jak innowacyjność rozwiązań, wielkość i zakres przeprowadzonych działań, skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie pozytywnego wizerunku Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań, materiały dokumentujące działania np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 19.05.2023 r. natomiast  rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas ogólnomiejskej imprezy otwartej dla mieszkańców Knurowa, nie później niż do końca czerwca 2023 roku.

Pełna treść Regulaminu Konkursu ,,Knurów dobre przyklady"

Podobne wiadomości:

do góry