• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca gospodarki (..)

Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

17 Stycznia 2022

ZMIANY W  GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
które zaczną obowiązywać od 01.03.2022 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje rady gmin do uchwalenia szeregu aktów prawa miejscowego określających zasady utrzymania czystości i porządku. Od 1 marca 2022 r., w związku ze zmianą „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów” wprowadzoną Uchwałą Nr XLVII/604/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmianie ulegnie szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

jednorodzinnych:

 1. Nastąpi przejście z obecnie obowiązującego systemu workowego na system pojemnikowy odbioru bioodpadów, co przyniesie korzyści ekologiczne i zmniejszy koszty. W 2021 r. dostarczono mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej prawie 164 tysiące szt. brązowych worków, które po opróżnieniu nie podlegają recyklingowi, a generują koszty.
 2. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej będzie miał obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik/pojemniki 120 litrów lub 240 litrów na bioodpady.
 3. Wprowadzony zostanie limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 4. Z 2 do 3 razy na rok zwiększona zostanie częstotliwość odbioru przez gminę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon.
  Dodatkowe informacje:
  1. bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem "BIO", zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.,
  2. w brązowych pojemnikach należy zbierać bioodpady bez dodatkowych worków,
  3. konstrukcja pojemników musi umożliwić ich odbiór przez pojazdy firmy realizującej usługę,
  4. właściciel nieruchomości decyduje o ilości i wielkości pojemników (120 litrów lub 240 litrów) na bioodpady w zależności od indywidualnych potrzeb,
  5. częstotliwość odbioru bioodpadów pozostaje bez zmian tj. co 2 tygodnie,
  6. nie ma limitu co do ilości odbieranych bioodpadów z nieruchomości zamieszkałej,
  7. istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia bioodpadów do PSZOK z której można skorzystać w okresie występowania zwiększonej ich ilości. W PSZOK bioodpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  8. przy ostatnim odbiorze bioodpadów zgodnie z harmonogramem w lutym 2022 r., firma nie pozostawi kolejnych brązowych worków, gdyż w marcu odpady te będą odbierane już tylko z pojemników.

wielolokalowych:

 1. Przekazanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon do PSZOK będzie organizował mieszkaniec, który jest zarazem wytwórcą odpadu lub Zarządca nieruchomości wielolokalowej który określi zasady odbioru tych odpadów. Odpady te od 01.03.2022 r. nie będą jak do tej pory odbierane u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę. W PSZOK odpady są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nadal istnieje obowiązek dostarczenia wskazanych odpadów do PSZOK co najmniej jeden raz na miesiąc.
 2. Wprowadzony zostanie limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

INFORMACJĘ PRZYGOTOWAŁA

Beata Lubecka
Kierownik
Referatu do spraw Odpadów Komunalnych

Podobne wiadomości:

do góry