• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 09.06.2021 r.

10 Czerwca 2021

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.2.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 09.06.2021r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) działając w oparciu o postanowienie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/162/2021/46665/KK z dnia 13.04.2021r. wyznaczające Prezydenta Miasta Knurów do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach

zawiadamiam strony postępowania

że, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Zabrzu (adres: 41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11) z dnia 01.03.2021r. (06.05.2021r. - data wpływu do tut. Urzędu) działającej przez pełnomocnika Pana Dawida Kościańskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach.Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1500, środy w godzinach od 730 do 1700, w piątki w godzinach od 730 do 1300 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, (...). Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art 74 ust.3a ustawy OOS „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia Prezydenta Miasta wraz z klauzulą RODO

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-06-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 09.06.2021r..pdf
ilość pobrań: 293
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 09.06.2021r..pdf 146.09KB zobacz
pdf 2021-06-10 klauzula informacyjna RODO.pdf
ilość pobrań: 318
klauzula informacyjna RODO.pdf 93.52KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry