• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.9.2019 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.9.2019 z dnia 22.02.2021r.

23 Lutego 2021

OBWIESZCZENIE Nr UA.6220.1.9.2019
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW 
z dnia 22.02.2021r.

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póź. zm.)
Prezydent Miasta Knurów podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. zawiadamia się o uzupełnieniu przez Wnioskodawcę, na wezwanie Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00024.2021 z dnia 14.01.2021r. działającego w oparciu o wezwanie: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 04.01.2021r. znak GL.RZŚ.4360.19m.2020.JCH/KK2, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”,
 2. każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją w/w sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz stanowiskiem organów współdziałających, jeżeli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków).
  W/w dokumentacja dostępna jest w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, Knurów ul. Niepodległości 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30, środy w godzinach od 7:30 do 17:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 13:30. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18);
 3. zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;
 4. wyznacza się trzydziestodniowy termin od 25.02.2021r. do 26.03.2021r., w którym można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
  2. ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ua@knurow.pl;
 5. uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
 6. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Knurów;
 7. informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone z udziałem społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-02-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.02.2021r.-SKAN.pdf
ilość pobrań: 170
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.02.2021r.-SKAN.pdf 489.7KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry