• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2020 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2020 z dnia 12.11.2020r.

12 Listopada 2020

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.2.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 12.11.2020r.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 283 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.10 i art. 36 ww. ustawy

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

 1. że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej, nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4.
  Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7:30÷15:30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 7:30÷17:30 w środy i w godz. 7:30÷13:30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18);
 2. o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w wyznaczonym ustawowo terminie.
  Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność ponownego skutecznego zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w związku ze złożeniem przez Inwestora w dniu 06.11.2020r. pisma, będącego odpowiedzią na uwagi/zapytania Strony w przedmiotowym postępowaniu a stanowiącego nowy dowód w sprawie.
  W związku z powyższym załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu nastąpił w terminie do 07.12.2020r.
  Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:
  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-11-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.11.2020r.-SKAN.pdf
ilość pobrań: 167
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.11.2020r.-SKAN.pdf 485.41KB zobacz

Podobne wiadomości:

udostępnij
do góry