• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2020 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2020 z dnia 10.12.2020r.

11 Grudnia 2020

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.5.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 10.12.2020r.

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póź. zm.)

Prezydent Miasta Knurów podaje
do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. zawiadamia się o uzupełnieniu przez Wnioskodawcę, na wezwania Prezydenta Miasta Knurów:
  • znak UA.KW.00654.2020 z dnia 12.11.2020r. (w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4221.78.2020.MK1.1 z dnia 04.11.202r.),
  • znak UA.KW.00677.2020 z dnia 30.11.2020r. (w związku z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.11.2020r. Znak GL.RZŚ.4360.44m.2020.KK1) raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Nowy Dwór na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364;
 2. każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją w/w sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz stanowiskiem organów współdziałających, jeżeli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków).
  W/w dokumentacja dostępna jest w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, Knurów ul. Niepodległości 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1530, środy w godzinach od 730 do 1730, w piątki w godzinach od 730 do 1330. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18);
 3. zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;
 4. wyznacza się trzydziestodniowy termin od 21.12.2020r. do 19.01.2021r., w którym można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ua@knurow.pl;
 5. uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
 6. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Knurów;
 7. informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone z udziałem społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan niniejszego Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-12-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.12.2020r._SKAN.pdf
ilość pobrań: 367
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.12.2020r._SKAN.pdf 488.18KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry