• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.7.2020 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.7.2020 z dnia 15.01.2021r.

18 Stycznia 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.7.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 15.01.2021r

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  połeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że:

  1. na wniosek z dnia 27.11.2020r. podmiotów: DL Invest Group XXVII Sp. z o.o. (40-013 Katowice, ul. Mielęckiego 10) oraz Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K.(50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 47) reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Rafała Seemann zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów.
  2. na podstawie art.64 ust.1 pkt 1, 2, 4, oraz art.78 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ, pismami z dnia 15.01.2021r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:00, środy w godzinach od 7:30 do 17:00, w piątki w godzinach od 7:30 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Pouczenie

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z Art. 49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan ww. Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-01-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.01.2021r - SKAN.pdf
ilość pobrań: 363
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.01.2021r - SKAN.pdf 488.98KB zobacz
pdf 2021-01-18 klauzula informacyjna RODO.pdf
ilość pobrań: 345
klauzula informacyjna RODO.pdf 56.03KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry