• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.8.2020 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.8.2020 z dnia 05.01.2021r.

5 Stycznia 2021

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.8.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 05.01.2021r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) działając w oparciu o postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/519/2020/13233/AK z dnia 03.11.2020r. wyznaczające Prezydenta Miasta Knurów do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędnąinfrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia strony postępowania:

 1. na wniosek Gminy Sośnicowice z dnia 15.09.2020r. (01.12.2020r. - data wpływu do tut. Urzędu) działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kucharską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnociśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.
  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.
  Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:00, środy w godzinach od 7:30 do 17:00, w piątki w godzinach od 7:30 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).
 2. na podstawie art. 64 ust. 1, 2, 4 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy OOŚ pismami z dnia 04.01.2021r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 3. na podstawie art.75 ust.4 ustawy OOŚ wystąpiono do Prezydenta Miasta Gliwice z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem przez Prezydenta Miasta Knurów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 4. o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w wyznaczonym ustawowo terminie.
  Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest:
  1. - przesłanie przez Wnioskodawcę pismem z dnia 03.12.2020r. (08.12.2020r. - data wpływu do tut. Urzędu) skorygowanej dokumentacji,
  2. - obszerny zakres przedmiotowego przedsięwzięcia i konieczność wnikliwego przeanalizowania całości dokumentacji.
   W związku z powyższym załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie do 12.03.2021r.

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan ww. Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-01-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.01.2021r - SKAN.pdf
ilość pobrań: 314
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.01.2021r - SKAN.pdf 477.12KB zobacz
pdf 2021-01-06 klauzula informacyjna RODO.pdf
ilość pobrań: 364
klauzula informacyjna RODO.pdf 75.37KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry