• język migowy
  • BIP
  • EU

Ogłoszenie

20 Grudnia 2022

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)" wyłonionym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 299.982,00 zł.

Podobne wiadomości:

do góry