• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2021 z dnia 16.09.2021 r.

16 Września 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.3.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 16.09.2021 r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.) działając w oparciu o postanowienie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/398/2021/11577/AK z dnia 25.08.2021r. wyznaczające Prezydenta Miasta Knurów do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko na działkach o nr ewid. 761/170 (część działki), 3067/176, 703/176 (część działki), 2435/180 (część działki), 1189/187 (część działki), 624/193, 606/200, 625/192, 626/192, 1469/201, 1352/176, 3066/176, 3065/176, 1349/176 (część działki), 3056/225 (część działki), 468/35 (część działki), 487/32 (część działki), 985/47, 472/46, 21 (część działki), 23 (część działki), 25 (część działki), 436/27, 273/22 (część działki), 277/24 (część działki), 428/26 (część działki), 434/27, 294/31, 2434/182, 630/192, 633/192, 1470/201, 1630/217, 1631/217, 1632/217 (część działki), 636/182 (część działki), 634/192 (część działki), 1471/201 (część działki), 2603/217 (część działki), 1629/217 (część działki), 1304/221 (część działki), 3071/221 (część działki), 2660/226 (część działki), 283/26 (część działki), 106/31, 440/31, 446/31 (część działki), 291/31, 171/22, 275/22 (część działki), 280/24 (część działki), 448/31, 296/31, 450/31, 452/31, 299/31, 454/31, 302/31, 456/31, 1627/217, 3567/217 (część działki), 3565/217 (część działki), 3969/221 (część działki), 3571/221, 3577/224, 3611/224, 3573/224, 3575/224, 1963/224, 2585/224, 3058/224, 2502/224, 3057/224, 1961/224, 2503/224, 1960/224, 2604/217, 1628/217, obręb Dębieńsko, województwo śląskie, powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny, miejscowość: Dębieńsko”

zawiadamiam strony postępowania

że, na wniosek podmiotu P3 ZABRZE Sp. z o.o. 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 z dnia 23.07.2021r. (03.09.2021r. - data wpływu do tut. Urzędu) działającego przez pełnomocnika Panią Karolinę Małyszkę (Karolina Małyszka), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko na działkach o nr ewid. 761/170 (część działki), 3067/176, 703/176 (część działki), 2435/180 (część działki), 1189/187 (część działki), 624/193, 606/200, 625/192, 626/192, 1469/201, 1352/176, 3066/176, 3065/176, 1349/176 (część działki), 3056/225 (część działki), 468/35 (część działki), 487/32 (część działki), 985/47, 472/46, 21 (część działki), 23 (część działki), 25 (część działki), 436/27, 273/22 (część działki), 277/24 (część działki), 428/26 (część działki), 434/27, 294/31, 2434/182, 630/192, 633/192, 1470/201, 1630/217, 1631/217, 1632/217 (część działki), 636/182 (część działki), 634/192 (część działki), 1471/201 (część działki), 2603/217 (część działki), 1629/217 (część działki), 1304/221 (część działki), 3071/221 (część działki), 2660/226 (część działki), 283/26 (część działki), 106/31, 440/31, 446/31 (część działki), 291/31, 171/22, 275/22 (część działki), 280/24 (część działki), 448/31, 296/31, 450/31, 452/31, 299/31, 454/31, 302/31, 456/31, 1627/217, 3567/217 (część działki), 3565/217 (część działki), 3969/221 (część działki), 3571/221, 3577/224, 3611/224, 3573/224, 3575/224, 1963/224, 2585/224, 3058/224, 2502/224, 3057/224, 1961/224, 2503/224, 1960/224, 2604/217, 1628/217, obręb Dębieńsko, województwo śląskie, powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny, miejscowość: Dębieńsko”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1500, środy w godzinach od 730 do 1700, w piątki w godzinach od 730 do 1300 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art 74 ust.3a ustawy OOS „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia Prezydenta Miasta oraz klauzula RODO

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-09-16 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów.pdf
ilość pobrań: 371
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów.pdf 147.58KB zobacz
pdf 2021-09-16 Klauzula RODO.pdf
ilość pobrań: 163
Klauzula RODO.pdf 96.21KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry