• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 z dnia 08.09.2022 r.

9 Września 2022

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.4.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 08.09.2022 r.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie”, że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 730÷1530 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 730÷1730 w środy i w godz. 730÷1330 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-09-09 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 220
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 130.01KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry