• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 06.04.2021r.

7 Kwietnia 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.8.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 06.04.2021r.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 247) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.10 ww. ustawy

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.

Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7:30÷15:30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 7:30÷17:30 w środy i w godz. 7:30÷13:30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32 339 22 18.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-04-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 06.04.2021r - SKAN.pdf
ilość pobrań: 212
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 06.04.2021r - SKAN.pdf 112.25KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry