• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 30.04.2021r.

30 Kwietnia 2021

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.8.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30.04.2021r.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 247) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.10 i art.36 ww. ustawy

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt” :

 1. w związku z wezwaniem Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00222.2021 z dnia 19.04.2021r. do złożenia wyjaśnień dotyczących wprowadzonych na wniosek strony postępowania zmian w projekcie sieci kanalizacji sanitarnej, do tut. Urzędu w dniu 28.04.2021r. wpłynęło pismo pełnomocnika Gminy Sośnicowice zawierające stosowne wyjaśnienia,
 2. zostały zebrane wszystkie dowody i materiały potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
  Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Z  materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 730÷1530 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 730÷1730 w środy i w godz. 730÷1330 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).
 3. o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w wyznaczonym ustawowo terminie.
  Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność ponownego zawiadomienia stron o zebranych dowodach i materiałach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w związku z wyjaśnieniami pełnomocnika Gminy Sośnicowice, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 28.04.2021r.
  W związku z powyższym załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie do 31.05.2021r.

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-04-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.04.2021r.-SKAN.pdf
ilość pobrań: 312
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.04.2021r.-SKAN.pdf 131.93KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry