• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.12.2021 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.12.2021 r.

9 Grudnia 2021

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 08.12.2021 r.

Na podstawie art.48 ust.7 ustawy z dnia 7 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2021r. poz.247 ze zm.) - zwanej dalej ustawą "OOŚ" , Prezydent Miasta Knurów

podaje do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn.:"Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku".

W oparciu o zapisy art. 48 ust.1 i 3 w związku z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, Prezydent Miasta Knurów w dniu 14.10.2021r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:" Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030roku".

W odpowiedzi na wniosek:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.473.2021.PB z dnia 10 listopada 2021r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:" Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030roku",
 • Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w Opinii Sanitarnej znak: NS-NZ.9022.21.79.2021 z dnia 19.11.2021r. uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu " Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku".

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu:

 1. Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" jest dokumentem lokalnym- dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.
 2. W dokumencie określono cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki działań w perspektywie do 2030r., nie zostały natomiast wskazane zadania, terminy realizacji czy też umiejscowienie inwestycji.
 3. Określone kierunki działań generalnie mają charakter pozytywny - realizacja zapisów ww. dokumentu nie powinna powodować wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko. Poszczególne kierunki działań mogą w pewnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania.
 4. Realizacja działań zawartych w " Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" nie pociągnie za sobą oddziaływań skumulowanych, transgranicznych ani ryzyka dla zdrowia ludzi, czy zagrożenia dla środowiska.
 5. Założenia "Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" mają na celu poprawę stanu środowiska , a tym samym poprawę komfortu życia mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu : "Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" .
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu : "Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku", wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy OOŚ.

Zgodnie z art. 48 ust.6 i 7 ustawy OOŚ informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" wraz z uzasadnieniem jest podawana do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów pod adresem: https://knurow.bip.info.pl.
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów pod adresem : https://www.knurow.pl.
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów , w Knurowie przy ul.dr. Floriana Ogana 5.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-12-09 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - Skan.pdf
ilość pobrań: 263
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - Skan.pdf 115.49KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry