• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

24 Sierpnia 2021

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 1 września 2021 roku (środa) o godz. 13.30 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie:

  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021-2026

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że dotychczasowa Strategia obowiązywała na okres 2016-2020, w roku bieżącym zaszła potrzeba opracowania i przyjęcia nowego dokumentu..

W swoich założeniach programowych, Strategia odnosić sie będzie do innych dokumentów z zakresu polityki społecznej funkcjonujących na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym. W ramach struktury dokumentu, składać się ona będzie z części:

  1. wprowadzającej, w której zawarto informacje na temat uwarunkowań zewnętrznych tworzenia strategii oraz ocenę stopnia wdrożenia poprzednio realizowanej strategii;
  2. analityczno-diagnostycznej, która zawiera diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście i identyfikuje problemy społeczne,
  3. programowej, przedstawiającej założenia polityki społecznej miasta na najbliższe lata, ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. Część programowa zawiera także ramy finansowe, prognozę zmian oraz informacje na temat sposobu wdrażania, prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji strategii.

W pracach nad Strategią uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, Kościołów i związków wyznaniowych, mieszkańcy miasta oraz eksperci. Na potrzeby opracowania dokumentu przeprowadzono także badania ankietowe dotyczące sytuacji społecznej w mieście, problemu równości szans kobiet i mężczyzn oraz sytuacji dziecka.

Aktualnie, po przygotowaniu projektu dokumentu, zostanie on poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, a stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2021-08-24 Zarządzenie Prezydenta w sprawie konsultacji nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021- 2026
ilość pobrań: 368
Zarządzenie Prezydenta w sprawie konsultacji nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021- 2026 1.22MB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry