• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.02.2021r. (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.02.2021r. UA.6721.1.6.2020

11 Lutego 2021
OBWIESZCZENIE UA.6721.1.6.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11 lutego 2021 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 4, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/281/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I  łącznie z uzasadnieniem, w dniach od 19 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.,  w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Zmiana dotyczy treści § 11 ust. 2 pkt 3 litera b. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/31/18 RM Knurów pozostaje bez zmian.
Ze względu na możliwe ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z powodu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu zapoznania się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego, należy umówić się pod nr telefonów:(32)339-22-18÷20. Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Z powodu stanu epidemii należy zgłosić chęć uczestnictwa w dyskusji pod nr telefonów:(32)339-22-18÷20. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonej do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail: um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2021 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Jednocześnie informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu, w zakresie wyżej opisanym, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko.
Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM, W TYM OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”).

Ponadto:

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia wraz z granicą zmienianego planu.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-02-11 OBWIESZCZENIE.pdf
ilość pobrań: 238
OBWIESZCZENIE.pdf 414.75KB zobacz
tif 2021-02-11 002_UA_6721.1.6.2020.tif
ilość pobrań: 93
002_UA_6721.1.6.2020.tif 5.76MB -

Podobne wiadomości:

do góry