• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta miasta Knurów z dnia 10.02.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta miasta Knurów z dnia 10.02.2022 r.

10 Lutego 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.1.2022, UA.6721.3.1.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW 
z dnia 10 lutego 2022 r. 

o przystąpieniu do sporządzania:   

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa - „rejon Krywałd” 
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

 • uchwały Nr  XLVII/601/21 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa - „rejon Krywałd”
 • uchwały Nr  XLVII/602/21 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta.

Granice obszarów objętych ww. planem oraz zmianą planu, przedstawione są na Załączniku do niniejszego Obwieszczenia. Z niezbędną dokumentacją sprawy (odpowiednio dla projektu planu i zmiany planu) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, mając na uwadze aktualnie obowiązujące zasady funkcjonowania urzędu, ze względu na sytuację pandemiczną. 

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 7 marca 2022r. (włącznie):

 • w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Knurów: ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
 • w biurze podawczym UM Knurów: ul. dr Floriana Ogana 5 oraz ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych - Urząd Miasta Knurów,ul. Niepodległości 7 (mając na uwadze aktualnie obowiązujące zasady funkcjonowania urzędu, ze względu na sytuację pandemiczną),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ua@knurow.pl  lub  um@knurow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Wniosek, uwaga (odpowiednio dla projektu planu i zmiany planu) powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu i zmianę planu - Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium
- KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl   oraz  BIP: www.knurow.bip.info.pl  (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). Ponadto:    

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów,
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną,
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona,
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora ,
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane,
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano),
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia wraz z załacznikami graficznymi

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-02-10 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 165
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 123.66KB zobacz
pdf 2022-02-10 Załacznik graficzny do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 143
Załacznik graficzny do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 1.15MB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry