• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 127.BWP.2021 z (..)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 127.BWP.2021 z dnia 12.04.2021r.

13 Kwietnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 127/ BWP/2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 12.04.2021r.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 w związku z art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2020 r. Dz. U. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2020 r. Dz.U. poz.1057 z późn. zm.), oraz § 9 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XXXII/401/20 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok

zarządza się, co następuje:

1. Przeprowadzić konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Knurów dotyczących:

  1. organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym ( w szczególności imprezy sportowe),
  2. organizacji działań aktywizujących mieszkańców,
  3. organizacji działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
  4. organizacji działań związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną.

2. Podać do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Knurów treść ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych,
które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi BWP Krystianowi Pluta.
4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Piotrowi Surówka.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Adam Rams
Prezydent Miasta

Pełna treść treść ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych, stanowiąca załącznik do Zarządzenia znajduje się na stronie BIP Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry