• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Są jeszcze wolne miejsca w programie dotacyjnym STOP SMOG

Są jeszcze wolne miejsca w programie dotacyjnym STOP SMOG

4 Sierpnia 2022

Gmina Knurów w lutym bieżącego roku, wraz z innymi 15 gminami, podpisała z Górnośląską- Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach umowę ramową w sprawie wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG, wspierającego wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Program STOP SMOG to program pomocowy. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych ( np. termomodernizacja z wymianą okien, wymiana pieca c.o.) i na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Jednym z warunków udziału Gminy Knurów w tym programie jest jednak zobowiązanie do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż 20 takich budynków.

Jeżeli liczba osób chętnych, spełniających określone kryteria będzie mniejsza niż 20, Gmina Knurów nie będzie mogła przystąpić do udziału w programie STOP SMOG.

Dlatego też zachęcamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłoszenia się do dnia 19 sierpnia br. telefonicznie lub osobiście w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta I Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul.Niepodległości 7 ( Ratusz), nr telefonu 32 339 22 17÷20.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach tego programu może zostać sfinansowane w 100 % przedsięwzięcie niskoemisyjne takie jak np.:
• wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne , np. stary kocioł węglowy na nowe ekologiczne źródło ciepła,
• termomodernizacja obiektów (docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
• podłączenie do sieci gazowej.

Koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 zł w jednym budynku  jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach - w jednym lokalu.

Kryteria udziału w programie:

• dochód na członka rodziny nie może przekraczać 125% kwoty najniższej emerytury, gdy wniosek dotyczy gospodarstwa wieloosobowego - gdy dochód nie przekracza 1673,05 zł netto; oraz 175% w gospodarstwie jednoosobowym- gdy dochód nie przekracza 2342,27 zł netto.,
• wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości (musi być właścicielem, współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu przy czym udział wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 1/2),
• wnioskodawca musi faktycznie zamieszkiwać w budynku lub lokalu,
• wnioskodawca zobowiąże się do utrzymania trwałości w ramach projektu (przez co najmniej 5 lat), co oznacza, że nie będzie mógł zdemontować, zniszczyć czy też zmodyfikować budowy urządzeń zamontowanych w ramach projektu,
• wnioskdawca nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych które przekraczają 53 000,00 złotych (nie dotyczy to budynku oraz gruntu związanego z budynkiem na który mieszkaniec wnioskuje o środki),
• należy wyrazić zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu w celu realizacji przedsięwzięcia, jak również w okresie trwałości projektu (5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji).

 

Podobne wiadomości:

do góry