• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 13.07.2021 r.

13 Lipca 2021

OBWIESZCZENIE Nr UA.6220.1.2.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 13.07.2021 r.

Na podstawie art.10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. Poz. 735) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Zabrzu (adres: 41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11) z dnia 01.03.2021r. działającej przez pełnomocnika Pana Dawida Kościańskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/ SG/ 00072037/ Gierałtowice/ Beksza/ Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/ Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

strony postępowania, że na podstawie art.64 ust.1 pkt 1, 2, 4, oraz art.78 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ, pismami z dnia 12.07.2021r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-07-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.07.2021r
ilość pobrań: 344
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.07.2021r 120.89KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry