• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6720.1.1.2021 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6720.1.1.2021 z dnia 08.07.2021 r.

8 Lipca 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6720.1.1.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 lipca 2021 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu:

uchwały Nr XXXVIII/468/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów.


Projekt ww. dokumentu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Do projektu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, jest udostępniona: w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów, w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu; na stronie internetowej www.knurow.pl; na stronie bip.knurow.pl.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 roku (włącznie).
Wnioski oraz uwagi należy składać:

 1. pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-199 Knurów;
 2. ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych: Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w godzinach pracy urzędu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ua@knurow.pl lub um@knurow.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi, wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający projekt zmiany studium - Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ZAŁĄCZNIK do obwieszczenia - uchwała Nr XXXVIII/468/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów


Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”).

Ponadto:

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną 
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia wraz z załacznikami

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-07-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 08.07.2021r
ilość pobrań: 364
Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 08.07.2021r 108.41KB zobacz
pdf 2021-07-08 Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXVIII/468/2021
ilość pobrań: 429
Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXVIII/468/2021 504.07KB zobacz
pdf 2021-07-08 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/468/2021
ilość pobrań: 344
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/468/2021 65.68KB zobacz
tif 2021-07-08 Obszar Opracowania
ilość pobrań: 354
Obszar Opracowania 23.2MB -

Podobne wiadomości:

do góry