• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.1.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.1.2022 z dnia 03.02.2022 r.

3 Lutego 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.1.1.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 3 lutego 2022 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” - Etap I

uchwalonego uchwałą Nr XXXII/438/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r., opublikowaną w Dz.U.Woj.Śl. z dnia 27 kwietnia 2017 r., Poz. 2814, zmienionego uchwałą Nr III/32/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U.Woj.Śl. z 28 grudnia 2018 r., Poz. 8322) oraz uchwałą Nr XXI/254/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz.U.Woj.Śl. z 27 lutego 2020 r., Poz. 1674).

Na podstawie art. 17 pkt 1, w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

 • uchwały Nr XLV/574/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” - Etap I.

Zakres planowanej zmiany dotyczy niewielkiej modyfikacji ustaleń planu:     

 1. zmiany treści  załącznika nr 1 (rysunek planu);
 2. zmiany treści § 9 ust. 2 pkt 3 litera g;
 3. zmiany treści § 33 ust. 2.

Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną mając na uwadze zwiększenie efektywności ekonomicznej terenów  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowąrealizowaną w myśl przepisów ustawy z dnia 26  października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2021 poz. 2224) przez SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej. Intencje uchwałodawcy określono w Uzasadnieniu do ww. uchwały Nr XLV/574/2021.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu w terminie do dnia 28 lutego 2022r. (włącznie) pocztą lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów (mając na uwadze aktualnie obowiązujące zasady funkcjonowania urzędu, ze względu na sytuację pandemiczną), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ua@knurow.pl  lub  um@knurow.pl  oraz za pomocą platformy ePUAP. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

ZAŁĄCZNIK do obwieszczenia:

 • kopia uchwały Nr XLV/574/2021 Rady Miasta Knurów wraz z UZASADNIENIEM

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl   oraz  BIP: www.knurow.bip.info.pl  (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). 

Ponadto:    

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi   
 2.  złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów   
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną     
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona   
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora   
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane   
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany   
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)   
  2.  prawo żądania sprostowania danych osobowych   
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych   
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Poniżej skan treści ww. Obwieszczenia wraz z załacznikiem.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-02-03 SKAN - Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów.pdf
ilość pobrań: 335
SKAN - Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów.pdf 122.21KB zobacz
pdf 2022-02-03 kopia uchwały Rady Miasta Knurów.pdf
ilość pobrań: 299
kopia uchwały Rady Miasta Knurów.pdf 1.65MB zobacz
pdf 2022-02-03 Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Knurów.pdf
ilość pobrań: 268
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Knurów.pdf 123.85KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry