• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2020 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2020 z dnia 08.10.2020r.

9 Października 2020

UA.6220.1.5.2020 Knurów, 08.10.2020r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póź. zm.)
Prezydent Miasta Knurów podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Nowy Dwór na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364;
 2. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek firmy FOXMET Sp. z o.o., 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana 9a;
 3. przedmiotem decyzji, która ma być wydana są środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Nowy Dwór na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839);
 4. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/359/2020/9432/RN z dnia 12.08.2020r.;
 5. organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie natomiast organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku;
 6. każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją w/w sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz stanowiskiem organów współdziałających, jeżeli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków). W/w dokumentacja dostępna jest w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, Knurów ul. Niepodległości 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1530, środy w godzinach od 730 do 1730, w piątki w godzinach od 730 do 1330;
 7. zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;
 8. wyznacza się trzydziestodniowy termin od 19.10.2020r. do 17.11.2020r., w którym można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ua@knurow.pl;
 9. uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
 10. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Knurów;
 11. informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone z udziałem społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta 

 Skan niniejszego Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-10-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.10.2020r._SKAN.pdf
ilość pobrań: 189
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.10.2020r._SKAN.pdf 490.28KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry