• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.6.2020 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.6.2020 z dnia 03.12.2020r.

4 Grudnia 2020

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.6.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW   
z dnia 03.12.2020r.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z art.10, i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020r. Poz. 256  z późn. zm.)

Prezydenta Miasta Knurów zawiadamia

Strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie, wszczętym na wniosek podmiotu STUDIO PROJEKTOWE SPART SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Kaletach, ul. 1 Maja 49, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Giersz, że w dniu 02.12.2020r. zostało wydane:

  1. postanowienie Nr UA.0050.2.035.2020 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Zieloni z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 10 (adres do korespondencji: Stowarzyszenie Zieloni, ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze, Skr. Poczt. 191) do udziału na prawach strony na zasadach art. 44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. Poz.283 z późn. zm.) w ww. postępowaniu administracyjnym;
  2. postanowienie Nr UA.0050.2.036.2020 o dopuszczeniu Stowarzyszenia Zieloni z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 10 (adres do korespondencji: Stowarzyszenie Zieloni, ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze, Skr. Poczt. 191) do udziału na prawach strony na zasadach art.31 §1 pkt 2, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) w ww. postępowaniu administracyjnym.

Z treścią w/w postanowień, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan niniejszego Obwieszczenia poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-12-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 03.12.2020r.-SKAN.pdf
ilość pobrań: 170
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 03.12.2020r.-SKAN.pdf 446.89KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry