• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.6.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.6.2021 z dnia 14.10.2021 r.

14 Października 2021

OBWIESZCZENIE UA.6721.1.6.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 14 października 2021 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 241 ze zm.) a także zgodnie z uchwałą Nr XXX/415/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP III

łącznie z uzasadnieniem, w dniach od 22 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Granice ETAPU III oznaczono na Załączniku do niniejszego Obwieszczenia.

Ze względu na możliwe ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z powodu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu zapoznania się z ustaleniami projektu planu miejscowego, należy umówić się pod nr telefonów: (32)339-22-18÷20. Projekt planu wraz z uzasadnieniem, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Z powodu stanu epidemii należy zgłosić chęć uczestnictwa w dyskusji pod nr telefonów:(32)339-22-18÷20. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail: um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2021 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Jednocześnie informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPORZĄDZANIEM PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM, W TYM OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz BIP: www.knurow.bip.info.pl (w zakładce „Ochrona danych osobowych”).

Ponadto:

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną  
 4. jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz
  podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym
  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9.  informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:
  1. ) prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
  2. ) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. ) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
  4. ) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. ) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia wraz z załacznikami.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-10-14 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów.pdf
ilość pobrań: 238
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów.pdf 98KB zobacz
pdf 2021-10-14 Załącznik graficzny - granica opracowania.pdf
ilość pobrań: 217
Załącznik graficzny - granica opracowania.pdf 248.71KB zobacz
pdf 2021-10-22 PROJEKT ZMIANY MPZP -skan.pdf
ilość pobrań: 231
PROJEKT ZMIANY MPZP -skan.pdf 2.49MB zobacz
tif 2021-10-22 Załącznik Nr 1 rysunek planu.tif
ilość pobrań: 75
Załącznik Nr 1 rysunek planu.tif 188.33KB -
png 2021-10-22 Załącznik Nr 1 legenda.png
ilość pobrań: 213
Załącznik Nr 1 legenda.png 114.86KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry