• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.5.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.5.2021 z dnia 28.04.2022 r.

28 Kwietnia 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.5.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.) a także zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/470/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II 
przyjętego uchwałą Nr XLVI/614/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r.łącznie z uzasadnieniem, 

w dniach od 6 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r., w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3,w godzinach pracy Urzędu. Zmiana dotyczy treści  § 4 ust. 2 pkt 2 litera  f.  Załącznik Nr 1 (graficzny) do uchwały Nr XLVI/614/18 RM Knurów pozostaje bez zmian. 

Ze względu na możliwe ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w celu zapoznania się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego, należy umówić się pod nr telefonów:(32)339-22-18÷20. Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej:  www.knurow.pl  oraz na  bip.knurow.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 należy zgłosić chęć uczestnictwa w dyskusji pod nr telefonów:(32)339-22-18÷20. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjętew projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail: um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.

Jednocześnie informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 rokuo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządził prognozy oddziaływania na środowisko.

Z up. Prezydenta
Krytyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / STUDIUM, w tym osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / studium:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.pl oraz   BIP:   www.knurow.bip.info.pl   (w zakładce „Ochrona danych osobowych”). 

Ponadto:    

 1. podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi   
 2. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów   
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną     
 4.  jeżeli dane osobowe nie zostaną podane, wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona   
 5. dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora   
 6. nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane   
 7. decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany   
 8. maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 9. informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:   
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, prawo to przysługuje,   jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)   
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych   
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych   
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych   
  5. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia oraz granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
tif 2022-04-28 Granica opracownia.tif
ilość pobrań: 90
Granica opracownia.tif 0.98MB -
pdf 2022-04-28 Obwieszczenie {Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf
ilość pobrań: 193
Obwieszczenie {Prezydenta Miasta Knurów - SKAN.pdf 121.17KB zobacz
pdf 2022-05-06 Projekt Uchwały Rady Miasta Knur ów.pdf
ilość pobrań: 226
Projekt Uchwały Rady Miasta Knur ów.pdf 1.65MB zobacz
pdf 2022-05-06 Uzasadnienie do projektu zmiany miejscowego planu.pdf
ilość pobrań: 212
Uzasadnienie do projektu zmiany miejscowego planu.pdf 166.18KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry